StreamingContextStates Wyliczenie

Definicja

Definiuje zestaw flag określający kontekst źródłowy lub docelowy strumienia podczas serializacji.

To wyliczenie obsługuje bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class StreamingContextStates
[System.Flags]
public enum StreamingContextStates
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum StreamingContextStates
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum StreamingContextStates
[<System.Flags>]
type StreamingContextStates = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
type StreamingContextStates = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type StreamingContextStates = 
Public Enum StreamingContextStates
Dziedziczenie
StreamingContextStates
Atrybuty

Pola

All 255

Określa, że serializowane dane mogą być przesyłane do lub odbierane z dowolnego z innych kontekstów.

Clone 64

Określa, że graf obiektu jest klonowany. Użytkownicy mogą założyć, że sklonowany graf będzie nadal istniał w ramach tego samego procesu i będzie bezpieczny, aby uzyskać dostęp do dojść lub innych odwołań do niezarządzanych zasobów.

CrossAppDomain 128

Określa, że kontekst źródłowy lub docelowy jest inny parametr AppDomain. (Opis domen aplikacji można znaleźć w temacie Domeny aplikacji).

CrossMachine 2

Określa, że kontekst źródłowy lub docelowy jest innym komputerem.

CrossProcess 1

Określa, że kontekst źródłowy lub docelowy jest innym procesem na tym samym komputerze.

File 4

Określa, że kontekst źródłowy lub docelowy jest plikiem. Użytkownicy mogą założyć, że pliki będą trwać dłużej niż proces, który je utworzył, a nie serializować obiektów w taki sposób, aby deserializacja wymagała dostępu do jakichkolwiek danych z bieżącego procesu.

Other 32

Określa, że kontekst serializacji jest nieznany.

Persistence 8

Określa, że kontekst źródłowy lub docelowy jest utrwalonego magazynu, który może obejmować bazy danych, pliki lub inne magazyny zapasowe. Użytkownicy mogą założyć, że utrwalone dane będą trwać dłużej niż proces, który utworzył dane, a nie serializować obiektów, aby deserializacja wymagała dostępu do jakichkolwiek danych z bieżącego procesu.

Remoting 16

Określa, że dane są zdalne do kontekstu w nieznanej lokalizacji. Użytkownicy nie mogą podjąć żadnych założeń, czy jest to na tym samym komputerze.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano użycie wyliczenia StreamingContextStates .

// Note: You must compile this file using the C# /unsafe switch.
using System;
using System.IO;
using System.Collections;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.InteropServices;

// This class includes several Win32 interop definitions.
internal class Win32
{
  public static readonly IntPtr InvalidHandleValue = new IntPtr(-1);
  public const UInt32 FILE_MAP_WRITE = 2;
  public const UInt32 PAGE_READWRITE = 0x04;

  [DllImport("Kernel32",CharSet=CharSet.Unicode)]
  public static extern IntPtr CreateFileMapping(IntPtr hFile,
    IntPtr pAttributes, UInt32 flProtect,
    UInt32 dwMaximumSizeHigh, UInt32 dwMaximumSizeLow, String pName);

  [DllImport("Kernel32",CharSet=CharSet.Unicode)]
  public static extern IntPtr OpenFileMapping(UInt32 dwDesiredAccess,
    Boolean bInheritHandle, String name);

  [DllImport("Kernel32",CharSet=CharSet.Unicode)]
  public static extern Boolean CloseHandle(IntPtr handle);

  [DllImport("Kernel32",CharSet=CharSet.Unicode)]
  public static extern IntPtr MapViewOfFile(IntPtr hFileMappingObject,
    UInt32 dwDesiredAccess,
    UInt32 dwFileOffsetHigh, UInt32 dwFileOffsetLow,
    IntPtr dwNumberOfBytesToMap);

  [DllImport("Kernel32",CharSet=CharSet.Unicode)]
  public static extern Boolean UnmapViewOfFile(IntPtr address);

  [DllImport("Kernel32",CharSet=CharSet.Unicode)]
  public static extern Boolean DuplicateHandle(IntPtr hSourceProcessHandle,
    IntPtr hSourceHandle,
    IntPtr hTargetProcessHandle, ref IntPtr lpTargetHandle,
    UInt32 dwDesiredAccess, Boolean bInheritHandle, UInt32 dwOptions);
  public const UInt32 DUPLICATE_CLOSE_SOURCE = 0x00000001;
  public const UInt32 DUPLICATE_SAME_ACCESS = 0x00000002;

  [DllImport("Kernel32",CharSet=CharSet.Unicode)]
  public static extern IntPtr GetCurrentProcess();
}

// This class wraps memory that can be simultaneously
// shared by multiple AppDomains and Processes.
[Serializable]
public sealed class SharedMemory : ISerializable, IDisposable
{
  // The handle and string that identify
  // the Windows file-mapping object.
  private IntPtr m_hFileMap = IntPtr.Zero;
  private String m_name;

  // The address of the memory-mapped file-mapping object.
  private IntPtr m_address;

  public unsafe Byte* Address
  {
    get { return (Byte*)m_address; }
  }

  // The constructors.
  public SharedMemory(Int32 size) : this(size, null) { }

  public SharedMemory(Int32 size, String name)
  {
    m_hFileMap = Win32.CreateFileMapping(Win32.InvalidHandleValue,
      IntPtr.Zero, Win32.PAGE_READWRITE,
      0, unchecked((UInt32)size), name);
    if (m_hFileMap == IntPtr.Zero)
      throw new Exception("Could not create memory-mapped file.");
    m_name = name;
    m_address = Win32.MapViewOfFile(m_hFileMap, Win32.FILE_MAP_WRITE,
      0, 0, IntPtr.Zero);
  }

  // The cleanup methods.
  public void Dispose()
  {
    GC.SuppressFinalize(this);
    Dispose(disposing: true);
  }

  private void Dispose(Boolean disposing)
  {
    Win32.UnmapViewOfFile(m_address);
    Win32.CloseHandle(m_hFileMap);
    m_address = IntPtr.Zero;
    m_hFileMap = IntPtr.Zero;
  }

  ~SharedMemory()
  {
    Dispose(disposing: false);
  }

  // Private helper methods.
  private static Boolean AllFlagsSet(Int32 flags, Int32 flagsToTest)
  {
    return (flags & flagsToTest) == flagsToTest;
  }

  private static Boolean AnyFlagsSet(Int32 flags, Int32 flagsToTest)
  {
    return (flags & flagsToTest) != 0;
  }

  void ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context)
  {
    // The context's State member indicates
    // where the object will be deserialized.

    // A SharedMemory object cannot be serialized
    // to any of the following destinations.
    const StreamingContextStates InvalidDestinations =
         StreamingContextStates.CrossMachine |
         StreamingContextStates.File |
         StreamingContextStates.Other |
         StreamingContextStates.Persistence |
         StreamingContextStates.Remoting;
    if (AnyFlagsSet((Int32)context.State, (Int32)InvalidDestinations))
      throw new SerializationException("The SharedMemory object " +
        "cannot be serialized to any of the following streaming contexts: " +
        InvalidDestinations);

    const StreamingContextStates DeserializableByHandle =
         StreamingContextStates.Clone |
      // The same process.
         StreamingContextStates.CrossAppDomain;
    if (AnyFlagsSet((Int32)context.State, (Int32)DeserializableByHandle))
      info.AddValue("hFileMap", m_hFileMap);

    const StreamingContextStates DeserializableByName =
      // The same computer.
         StreamingContextStates.CrossProcess;
    if (AnyFlagsSet((Int32)context.State, (Int32)DeserializableByName))
    {
      if (m_name == null)
        throw new SerializationException("The SharedMemory object " +
          "cannot be serialized CrossProcess because it was not constructed " +
          "with a String name.");
      info.AddValue("name", m_name);
    }
  }

  private SharedMemory(SerializationInfo info, StreamingContext context)
  {
    // The context's State member indicates
    // where the object was serialized from.

    const StreamingContextStates InvalidSources =
         StreamingContextStates.CrossMachine |
         StreamingContextStates.File |
         StreamingContextStates.Other |
         StreamingContextStates.Persistence |
         StreamingContextStates.Remoting;
    if (AnyFlagsSet((Int32)context.State, (Int32)InvalidSources))
      throw new SerializationException("The SharedMemory object " +
        "cannot be deserialized from any of the following stream contexts: " +
        InvalidSources);

    const StreamingContextStates SerializedByHandle =
         StreamingContextStates.Clone |
      // The same process.
         StreamingContextStates.CrossAppDomain;
    if (AnyFlagsSet((Int32)context.State, (Int32)SerializedByHandle))
    {
      try
      {
        Win32.DuplicateHandle(Win32.GetCurrentProcess(),
          (IntPtr)info.GetValue("hFileMap", typeof(IntPtr)),
          Win32.GetCurrentProcess(), ref m_hFileMap, 0, false,
          Win32.DUPLICATE_SAME_ACCESS);
      }
      catch (SerializationException)
      {
        throw new SerializationException("A SharedMemory was not serialized " +
          "using any of the following streaming contexts: " +
          SerializedByHandle);
      }
    }

    const StreamingContextStates SerializedByName =
      // The same computer.
         StreamingContextStates.CrossProcess;
    if (AnyFlagsSet((Int32)context.State, (Int32)SerializedByName))
    {
      try
      {
        m_name = info.GetString("name");
      }
      catch (SerializationException)
      {
        throw new SerializationException("A SharedMemory object was not " +
          "serialized using any of the following streaming contexts: " +
          SerializedByName);
      }
      m_hFileMap = Win32.OpenFileMapping(Win32.FILE_MAP_WRITE, false, m_name);
    }
    if (m_hFileMap != IntPtr.Zero)
    {
      m_address = Win32.MapViewOfFile(m_hFileMap, Win32.FILE_MAP_WRITE,
        0, 0, IntPtr.Zero);
    }
    else
    {
      throw new SerializationException("A SharedMemory object could not " +
        "be deserialized.");
    }
  }
}

class App
{
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
    Serialize();
    Console.WriteLine();
    Deserialize();
  }

  unsafe static void Serialize()
  {
    // Create a hashtable of values that will eventually be serialized.
    SharedMemory sm = new SharedMemory(1024, "JeffMemory");
    for (Int32 x = 0; x < 100; x++)
      *(sm.Address + x) = (Byte)x;

    Byte[] b = new Byte[10];
    for (Int32 x = 0; x < b.Length; x++) b[x] = *(sm.Address + x);
    Console.WriteLine(BitConverter.ToString(b));

    // To serialize the SharedMemory object,
    // you must first open a stream for writing.
    // Use a file stream here.
    FileStream fs = new FileStream("DataFile.dat", FileMode.Create);

    // Construct a BinaryFormatter and tell it where
    // the objects will be serialized to.
    BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter(null,
      new StreamingContext(StreamingContextStates.CrossAppDomain));
    try
    {
      formatter.Serialize(fs, sm);
    }
    catch (SerializationException e)
    {
      Console.WriteLine("Failed to serialize. Reason: " + e.Message);
      throw;
    }
    finally
    {
      fs.Close();
    }
  }

  unsafe static void Deserialize()
  {
    // Declare a SharedMemory reference.
    SharedMemory sm = null;

    // Open the file containing the data that you want to deserialize.
    FileStream fs = new FileStream("DataFile.dat", FileMode.Open);
    try
    {
      BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter(null,
        new StreamingContext(StreamingContextStates.CrossAppDomain));

      // Deserialize the SharedMemory object from the file and
      // assign the reference to the local variable.
      sm = (SharedMemory)formatter.Deserialize(fs);
    }
    catch (SerializationException e)
    {
      Console.WriteLine("Failed to deserialize. Reason: " + e.Message);
      throw;
    }
    finally
    {
      fs.Close();
    }

    // To prove that the SharedMemory object deserialized correctly,
    // display some of its bytes to the console.
    Byte[] b = new Byte[10];
    for (Int32 x = 0; x < b.Length; x++) b[x] = *(sm.Address + x);
    Console.WriteLine(BitConverter.ToString(b));
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Collections
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports System.Security.Permissions

<Assembly: SecurityPermission( _
SecurityAction.RequestMinimum, Execution:=True)>
' This class includes several Win32 interop definitions.
Friend Class Win32
  Public Shared ReadOnly InvalidHandleValue As New IntPtr(-1)
  Public Const FILE_MAP_WRITE As Int32 = 2
  Public Const PAGE_READWRITE As Int32 = &H4

  <DllImport("Kernel32", CharSet:=CharSet.Unicode)> _
  Public Shared Function CreateFileMapping(ByVal hFile As IntPtr, _
                       ByVal pAttributes As IntPtr, _
                       ByVal flProtect As Int32, _
                       ByVal dwMaximumSizeHigh As Int32, _
                       ByVal dwMaximumSizeLow As Int32, _
                       ByVal pName As String) As IntPtr
  End Function

  <DllImport("Kernel32", CharSet:=CharSet.Unicode)> _
  Public Shared Function OpenFileMapping(ByVal dwDesiredAccess As Int32, _
                      ByVal bInheritHandle As Boolean, _
                      ByVal name As String) As IntPtr
  End Function

  <DllImport("Kernel32", CharSet:=CharSet.Unicode)> _
  Public Shared Function CloseHandle(ByVal handle As IntPtr) As Boolean
  End Function

  <DllImport("Kernel32", CharSet:=CharSet.Unicode)> _
  Public Shared Function MapViewOfFile(ByVal hFileMappingObject As IntPtr, _
                     ByVal dwDesiredAccess As Int32, _
                     ByVal dwFileOffsetHigh As Int32, _
                     ByVal dwFileOffsetLow As Int32, _
                     ByVal dwNumberOfBytesToMap As IntPtr) _
                     As IntPtr
  End Function

  <DllImport("Kernel32", CharSet:=CharSet.Unicode)> _
  Public Shared Function UnmapViewOfFile(ByVal address As IntPtr) As Boolean
  End Function

  <DllImport("Kernel32", CharSet:=CharSet.Unicode)> _
  Public Shared Function DuplicateHandle(ByVal hSourceProcessHandle As IntPtr, _
                      ByVal hSourceHandle As IntPtr, _
                      ByVal hTargetProcessHandle As IntPtr, _
                      ByRef lpTargetHandle As IntPtr, _
                      ByVal dwDesiredAccess As Int32, _
                      ByVal bInheritHandle As Boolean, _
                      ByVal dwOptions As Int32) As Boolean
  End Function

  Public Const DUPLICATE_CLOSE_SOURCE As Int32 = &H1
  Public Const DUPLICATE_SAME_ACCESS As Int32 = &H2

  <DllImport("Kernel32", CharSet:=CharSet.Unicode)> Public Shared Function GetCurrentProcess() As IntPtr
  End Function
End Class


' This class wraps memory that can be simultaneously
' shared by multiple AppDomains and Processes.
<Serializable()> Public NotInheritable Class SharedMemory
  Implements ISerializable
  Implements IDisposable

  ' The handle and string that identify
  ' the Windows file-mapping object.
  Private m_hFileMap As IntPtr = IntPtr.Zero
  Private m_name As String

  ' The address of the memory-mapped file-mapping object.
  Private m_address As IntPtr
  <SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, _
  Flags:=SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode)> _
  Public Function GetByte(ByVal offset As Int32) As Byte
    Dim b(0) As Byte
    Marshal.Copy(New IntPtr(m_address.ToInt64() + offset), b, 0, 1)
    Return b(0)
  End Function

  <SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, _
  Flags:=SecurityPermissionFlag.UnmanagedCode)> _
  Public Sub SetByte(ByVal offset As Int32, ByVal value As Byte)
    Dim b(0) As Byte
    b(0) = value
    Marshal.Copy(b, 0, New IntPtr(m_address.ToInt64() + offset), 1)
  End Sub


  ' The constructors.
  Public Sub New(ByVal size As Int32)
    Me.New(size, Nothing)
  End Sub

  Public Sub New(ByVal size As Int32, ByVal name As String)
    m_hFileMap = Win32.CreateFileMapping(Win32.InvalidHandleValue, _
      IntPtr.Zero, Win32.PAGE_READWRITE, 0, size, name)
    If (m_hFileMap.Equals(IntPtr.Zero)) Then _
      Throw New Exception("Could not create memory-mapped file.")
    m_name = name
    m_address = Win32.MapViewOfFile(m_hFileMap, _
      Win32.FILE_MAP_WRITE, 0, 0, IntPtr.Zero)
  End Sub


  ' The cleanup methods.
  Public Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
    GC.SuppressFinalize(Me)
    Dispose(disposing:=True)
  End Sub

  Private Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    Win32.UnmapViewOfFile(m_address)
    Win32.CloseHandle(m_hFileMap)
    m_address = IntPtr.Zero
    m_hFileMap = IntPtr.Zero
  End Sub

  Protected Overrides Sub Finalize()
    Dispose(disposing:=False)
  End Sub


  ' Private helper methods.
  Private Shared Function AllFlagsSet(ByVal flags As Int32, _
                    ByVal flagsToTest As Int32) As Boolean
    Return (flags And flagsToTest) = flagsToTest
  End Function

  Private Shared Function AnyFlagsSet(ByVal flags As Int32, _
                    ByVal flagsToTest As Int32) As Boolean
    Return (flags And flagsToTest) <> 0
  End Function


  ' The security attribute demands that code that calls
  ' this method have permission to perform serialization.
  <SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Demand, SerializationFormatter:=True)> _
  Sub GetObjectData(ByVal info As SerializationInfo, _
           ByVal context As StreamingContext) _
           Implements ISerializable.GetObjectData
    ' The context's State member indicates where the object will be deserialized.

    ' A SharedMemory object cannot be serialized
    ' to any of the following destinations.
    Const InvalidDestinations As StreamingContextStates = _
      StreamingContextStates.CrossMachine Or _
      StreamingContextStates.File Or _
      StreamingContextStates.Other Or _
      StreamingContextStates.Persistence Or _
      StreamingContextStates.Remoting
    If AnyFlagsSet(CType(context.State, Int32), _
            CType(InvalidDestinations, Int32)) Then
      Throw New SerializationException("The SharedMemory object " & _
        "cannot be serialized to any of the following streaming contexts: " _
        & InvalidDestinations)
    End If

    Const DeserializableByHandle As StreamingContextStates = _
         StreamingContextStates.Clone Or _
         StreamingContextStates.CrossAppDomain

    If AnyFlagsSet(CType(context.State, Int32), _
       CType(DeserializableByHandle, Int32)) Then
      info.AddValue("hFileMap", m_hFileMap)
    End If

    Const DeserializableByName As StreamingContextStates = _
         StreamingContextStates.CrossProcess  ' The same computer.
    If AnyFlagsSet(CType(context.State, Int32), CType(DeserializableByName, _
            Int32)) Then
      If m_name = Nothing Then
        Throw New SerializationException("The SharedMemory object " & _
          "cannot be serialized CrossProcess because it was not constructed " & _
          "with a String name.")
      End If
      info.AddValue("name", m_name)
    End If
  End Sub

  Private Sub New(ByVal info As SerializationInfo, ByVal context As StreamingContext)
    ' The context's State member indicates where the object was serialized from.

    Const InvalidSources As StreamingContextStates = _
         StreamingContextStates.CrossMachine Or _
         StreamingContextStates.File Or _
         StreamingContextStates.Other Or _
         StreamingContextStates.Persistence Or _
         StreamingContextStates.Remoting

    If AnyFlagsSet(CType(context.State, Int32), CType(InvalidSources, Int32)) Then
      Throw New SerializationException("The SharedMemory object " & _
        "cannot be deserialized from any of the following stream contexts: " & _
        InvalidSources)
    End If

    Const SerializedByHandle As StreamingContextStates = _
         StreamingContextStates.Clone Or _
         StreamingContextStates.CrossAppDomain ' The same process.
    If AnyFlagsSet(CType(context.State, Int32), _
       CType(SerializedByHandle, Int32)) Then
      Try
        Win32.DuplicateHandle(Win32.GetCurrentProcess(), _
          CType(info.GetValue("hFileMap", GetType(IntPtr)), IntPtr), _
           Win32.GetCurrentProcess(), m_hFileMap, 0, False, _
           Win32.DUPLICATE_SAME_ACCESS)
      Catch e As SerializationException
        Throw New SerializationException("A SharedMemory was not " & _
          "serialized using any of the following streaming contexts: " & _
          SerializedByHandle)
      End Try
    End If

    Const SerializedByName As StreamingContextStates = _
         StreamingContextStates.CrossProcess  ' The same computer.
    If AnyFlagsSet(CType(context.State, Int32), _
            CType(SerializedByName, Int32)) Then
      Try
        m_name = info.GetString("name")
      Catch e As SerializationException
        Throw New SerializationException("A SharedMemory object " & _
          "was not serialized using any of the following streaming contexts: " & _
          SerializedByName)
      End Try
      m_hFileMap = Win32.OpenFileMapping(Win32.FILE_MAP_WRITE, False, m_name)
    End If
    If Not m_hFileMap.Equals(IntPtr.Zero) Then
      m_address = Win32.MapViewOfFile(m_hFileMap, _
        Win32.FILE_MAP_WRITE, 0, 0, IntPtr.Zero)
    Else
      Throw New SerializationException("A SharedMemory object " & _
        "could not be deserialized.")
    End If
  End Sub
End Class

Class App
  <STAThread()> Shared Sub Main()
    Serialize()
    Console.WriteLine()
    Deserialize()
  End Sub

  Shared Sub Serialize()
    ' Create a hashtable of values that will eventually be serialized.
    Dim sm As New SharedMemory(1024, "MyMemory")
    Dim x As Int32
    For x = 0 To 99
      sm.SetByte(x, x)
    Next

    Dim b(9) As Byte
    For x = 0 To b.Length - 1
      b(x) = sm.GetByte(x)
    Next
    Console.WriteLine(BitConverter.ToString(b))

    ' To serialize the hashtable (and its key/value pairs), you must first
    ' open a stream for writing. Use a file stream here.
    Dim fs As New FileStream("DataFile.dat", FileMode.Create)

    ' Construct a BinaryFormatter telling it where
    ' the objects will be serialized to.
    Dim formatter As New BinaryFormatter(Nothing, _
      New StreamingContext(StreamingContextStates.CrossAppDomain))
    Try
      formatter.Serialize(fs, sm)
    Catch e As SerializationException
      Console.WriteLine("Failed to serialize. Reason: " + e.Message)
      Throw
    Finally
      fs.Close()
    End Try
  End Sub

  Shared Sub Deserialize()
    ' Declare the hashtable reference.
    Dim sm As SharedMemory = Nothing

    ' Open the file containing the data that you want to deserialize.
    Dim fs As New FileStream("DataFile.dat", FileMode.Open)
    Try
      Dim Formatter As New BinaryFormatter(Nothing, _
        New StreamingContext(StreamingContextStates.CrossAppDomain))

      ' Deserialize the SharedMemory object from the file and
      ' assign the reference to the local variable.
      sm = DirectCast(Formatter.Deserialize(fs), SharedMemory)
    Catch e As SerializationException
      Console.WriteLine("Failed to deserialize. Reason: " & e.Message)
    Finally
      fs.Close()
    End Try

    ' To prove that the SharedMemory object deserialized correctly,
    ' display some of its bytes to the console.
    Dim b(9) As Byte
    Dim x As Int32
    For x = 0 To b.Length - 1
      b(x) = sm.GetByte(x)
    Next
    Console.WriteLine(BitConverter.ToString(b))
  End Sub
End Class

Dotyczy

Zobacz też