XPathQueryGenerator Klasa

Definicja

Gdy dana klasa reprezentuje kontrakt danych i metadane reprezentujące element członkowski kontraktu, tworzy zapytanie XPath dla elementu członkowskiego.When given a class representing a data contract, and metadata representing a member of the contract, produces an XPath query for the member.

public ref class XPathQueryGenerator abstract sealed
public static class XPathQueryGenerator
type XPathQueryGenerator = class
Public Class XPathQueryGenerator
Dziedziczenie
XPathQueryGenerator

Przykłady

Poniższy przykład tworzy zapytania XPath z dwóch klas, do których DataContractAttribute DataMemberAttribute zastosowano atrybuty i.The following example creates XPath queries from two classes to which the DataContractAttribute and DataMemberAttribute attributes have been applied.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Reflection;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Xml;

namespace GeneratPathExample
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Get the type of the class that defines the data contract.
      Type t = typeof(Order);

      // Get the meta data for the specific members to be used in the query.
      MemberInfo[] mi = t.GetMember("Product");
      MemberInfo[] mi2 = t.GetMember("Value");
      MemberInfo[] mi3 = t.GetMember("Quantity");

      // Call the function below to generate and display the query.
      GenerateXPath(t, mi);
      GenerateXPath(t, mi2);
      GenerateXPath(t, mi3);

      // Get the type of the second class that defines a data contract.
      Type t2 = typeof(Line);

      // Get the meta data for the member to be used in the query.
      MemberInfo[] mi4 = t2.GetMember("Items");

      GenerateXPath(t2, mi4);

      Console.ReadLine();
    }

    static void GenerateXPath(Type t, MemberInfo[] mi)
    {

      // Create a new name table and name space manager.
      NameTable nt = new NameTable();
      XmlNamespaceManager xname = new XmlNamespaceManager(nt);

      // Generate the query and print it.
      string query = XPathQueryGenerator.CreateFromDataContractSerializer(
        t, mi, out xname);
      Console.WriteLine(query);
      Console.WriteLine();

      // Display the namespaces and prefixes used in the data contract.
      foreach (string s in xname)
        Console.WriteLine("{0} = {1}", s, xname.LookupNamespace(s));

      Console.WriteLine();
    }
  }

  [DataContract(Namespace = "http://www.cohowinery.com/")]
  public class Line
  {
    private Order[] itemsValue;

    [DataMember]
    public Order[] Items
    {
      get { return itemsValue; }
      set { itemsValue = value; }
    }
  }

  [DataContract(Namespace = "http://contoso.com")]
  public class Order
  {
    private string productValue;
    private int quantityValue;
    private decimal valueValue;

    [DataMember(Name = "cost")]
    public decimal Value
    {
      get { return valueValue; }
      set { valueValue = value; }
    }

    [DataMember(Name = "quantity")]
    public int Quantity
    {
      get { return quantityValue; }
      set { quantityValue = value; }
    }

    [DataMember(Name = "productName")]
    public string Product
    {
      get { return productValue; }
      set { productValue = value; }
    }
  }
}
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq
Imports System.Text
Imports System.Reflection
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Xml

Namespace GeneratPathExample

  Class Program

    Shared Sub Main(ByVal args As String())

      ' Get the type of the class that defines the data contract.
      Dim t As Type = GetType(Order)

      ' Get the meta data for the specific members to be used in the query.
      Dim mi As MemberInfo() = t.GetMember("Product")
      Dim mi2 As MemberInfo() = t.GetMember("Value")
      Dim mi3 As MemberInfo() = t.GetMember("Quantity")

      ' Call the function below to generate and display the query.
      GenerateXPath(t, mi)
      GenerateXPath(t, mi2)
      GenerateXPath(t, mi3)


      ' Get the type of the second class that defines a data contract.
      Dim t2 As Type = GetType(Line)

      ' Get the meta data for the member to be used in the query.
      Dim mi4 As MemberInfo() = t2.GetMember("Items")

      GenerateXPath(t2, mi4)

      Console.ReadLine()
    End Sub

    Shared Sub GenerateXPath(ByVal t As Type, ByVal mi As MemberInfo())


      ' Create a new name table and name space manager.
      Dim nt As New NameTable()
      Dim xname As New XmlNamespaceManager(nt)


      ' Generate the query and print it.
      Dim query As String = XPathQueryGenerator.CreateFromDataContractSerializer( _
        t, mi, xname)
      Console.WriteLine(query)
      Console.WriteLine()


      ' Display the namespaces and prefixes used in the data contract.
      Dim s As String
      For Each s In xname
        Console.WriteLine("{0} = {1}", s, xname.LookupNamespace(s))
      Next

      Console.WriteLine()

    End Sub
  End Class


  <DataContract(Namespace:="http://www.cohowinery.com/")> _
    Public Class Line

    Private itemsValue As Order()

    <DataMember()>
    Public Property Item() As Order()

      Get
        Return itemsValue
      End Get
      Set(ByVal value As Order())
        itemsValue = value
      End Set
    End Property

  End Class

  <DataContract(Namespace:="http://contoso.com")> _
  Public Class Order

    Private productValue As String
    Private quantityValue As Integer
    Private valueValue As Decimal

    <DataMember(Name:="cost")>
    Public Property Value() As String

      Get
        Return valueValue
      End Get
      Set(ByVal value As String)
        valueValue = value
      End Set
    End Property

    <DataMember(Name:="quantity")> _
    Public Property Quantity() As Integer

      Get
        Return quantityValue
      End Get
      set(ByVal value As Integer)
        quantityValue = value
      End Set
    End Property


    <DataMember(Name:="productName")> _
    Public Property Product() As String

      Get
        Return productValue
      End Get
      Set(ByVal value As String)
        productValue = value
      End Set
    End Property
  End Class
End Namespace

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontraktów danych, zobacz Korzystanie z kontraktów danych.For more information about data contracts, see Using Data Contracts.

Aby użyć klasy, należy wykonać cztery kroki:To use the class, there are four steps:

 1. Utwórz typ kontraktu danych, stosując DataContractAttribute DataMemberAttribute odpowiednio do typu i jego pól lub właściwości.Create the data contract type by applying the DataContractAttribute and DataMemberAttribute as appropriate to the type and its fields or properties.

 2. Użyj GetMember metody Type klasy, aby wygenerować tablicę MemberInfo.Use the GetMember method of the Type class to generate the MemberInfo array.

 3. Przekaż typ i tablicę do metody.Pass the type and the array to the method.

 4. W razie potrzeby użyj XmlNamespaceManager zwracanych przez namespaces parametr, aby zbadać przestrzenie nazw XML, do których odwołują się prefiksy przestrzeni nazw w zapytaniu XPath.If needed, use the XmlNamespaceManager returned by the namespaces parameter to examine the XML namespaces referenced by the namespaces prefixes in the XPath query.

Uwaga

Prefiks przestrzeni nazw "XG" (dla "generatora XPath") jest używany jako domyślny w XPath.The namespace prefix "xg" (for "XPath Generator") is used as the default in the XPath. Tego nie można zmienić.This cannot be changed. Zamiast tego zapoznaj się z kolekcją NameTable, aby zobaczyć, w której przestrzeni nazw jest skojarzony prefiks.Instead, refer to the NameTable collection to see what namespace the prefix is associated with.

Metody

CreateFromDataContractSerializer(Type, MemberInfo[], StringBuilder, XmlNamespaceManager)

Tworzy wyrażenie XPath na podstawie kontraktu danych przy użyciu określonego typu danych kontraktu, tablicy elementów metadanych, elementu najwyższego poziomu i przestrzeni nazw.Creates an XPath from a data contract using the specified contract data type, array of metadata elements, the top level element, and namespaces.

CreateFromDataContractSerializer(Type, MemberInfo[], XmlNamespaceManager)

Tworzy wyrażenie XPath na podstawie kontraktu danych przy użyciu określonego typu kontraktu danych, tablicy elementów metadanych i przestrzeni nazw.Creates an XPath from a data contract using the specified data contract type, array of metadata elements, and namespaces.

Dotyczy