XsdDataContractExporter.GetSchemaType(Type) Metoda

Definicja

Zwraca typ schematu XML dla określonego typu.Returns the XML schema type for the specified type.

public:
 System::Xml::Schema::XmlSchemaType ^ GetSchemaType(Type ^ type);
public System.Xml.Schema.XmlSchemaType? GetSchemaType (Type type);
public System.Xml.Schema.XmlSchemaType GetSchemaType (Type type);
member this.GetSchemaType : Type -> System.Xml.Schema.XmlSchemaType
Public Function GetSchemaType (type As Type) As XmlSchemaType

Parametry

type
Type

Typ, dla którego ma zostać zwrócony schemat.The type to return a schema for.

Zwraca

XmlSchemaType

XmlSchemaTypeZawierający schemat XML.An XmlSchemaType that contains the XML schema.

Wyjątki

typeArgument ma wartość null .The type argument is null.

Uwagi

Głównym celem tej metody jest umożliwienie reprezentowania typów anonimowych w schemacie XML.The main purpose of this method is to allow anonymous types in XML schema to be represented. Ponieważ typy anonimowe nie mają nazwy kontraktu i przestrzeni nazw, nie można ich wyszukiwać przy użyciu GetSchemaTypeName .Because anonymous types do not have a contract name and namespace, they cannot be looked up using the GetSchemaTypeName. Ta metoda zwraca XmlSchemaType definicję dla tego typu.This method returns the XmlSchemaType definition for such types. Typy, dla których GetSchemaTypeName Metoda zwraca poprawną nazwę, ta metoda zwraca null .The types for which the GetSchemaTypeName method returns a valid name, this method returns null.

Dotyczy