RuntimeArgumentHandle Struktura

Definicja

Odwołuje się do listy argumentów o zmiennej długości.References a variable-length argument list.

public value class RuntimeArgumentHandle
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public struct RuntimeArgumentHandle
type RuntimeArgumentHandle = struct
Public Structure RuntimeArgumentHandle
Dziedziczenie
RuntimeArgumentHandle
Atrybuty

Uwagi

Ta struktura nie ma elementów członkowskich innych niż te, które dziedziczy z Object klas ValueType i.This structure has no members other than those that it inherits from the Object and ValueType classes. Istnieje tylko do obsługi funkcji języka CC++ /programowania, które pobierają zmienną liczbę parametrów.It exists only to support C/C++ programming language functions that take a variable number of parameters. Wystąpienie struktury jest przesyłane do ArgIterator konstruktora.An instance of the structure is passed to the ArgIterator constructor.

Dotyczy