CommonAcl.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę wpisów kontroli dostępu (ACE) w bieżącym CommonAcl obiekcie.Gets the number of access control entries (ACEs) in the current CommonAcl object.

public:
 property int Count { int get(); };
public override sealed int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overrides NotOverridable ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba ACE w bieżącym CommonAcl obiekcie.The number of ACEs in the current CommonAcl object.

Dotyczy