CommonAcl.IsCanonical Właściwość

Definicja

Pobiera wartość logiczną określającą, czy wpisy kontroli dostępu (ACE) w bieżącym CommonAcl obiekcie są w kolejności kanonicznej.Gets a Boolean value that specifies whether the access control entries (ACEs) in the current CommonAcl object are in canonical order.

public:
 property bool IsCanonical { bool get(); };
public bool IsCanonical { get; }
member this.IsCanonical : bool
Public ReadOnly Property IsCanonical As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli asy w bieżącym CommonAcl obiekcie są w porządku kanonicznym; w przeciwnym razie, false .true if the ACEs in the current CommonAcl object are in canonical order; otherwise, false.

Dotyczy