CommonAcl.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość CommonAce o określonym indeksie.Gets or sets the CommonAce at the specified index.

public:
 property System::Security::AccessControl::GenericAce ^ default[int] { System::Security::AccessControl::GenericAce ^ get(int index); void set(int index, System::Security::AccessControl::GenericAce ^ value); };
public override sealed System.Security.AccessControl.GenericAce this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Security.AccessControl.GenericAce with get, set
Default Public Overrides NotOverridable Property Item(index As Integer) As GenericAce

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) CommonAce do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the CommonAce to get or set.

Wartość właściwości

GenericAce

CommonAceO określonym indeksie.The CommonAce at the specified index.

Dotyczy