GenericAcl.AclRevision Pole

Definicja

Poziom poprawki bieżącej GenericAcl .The revision level of the current GenericAcl. Ta wartość jest zwracana przez Revision Właściwość list Access Control (ACL), które nie są skojarzone z obiektami usług katalogowych.This value is returned by the Revision property for Access Control Lists (ACLs) that are not associated with Directory Services objects.

public: static initonly System::Byte AclRevision;
public static readonly byte AclRevision;
 staticval mutable AclRevision : byte
Public Shared ReadOnly AclRevision As Byte 

Wartość pola

Byte

Uwagi

Nie można zmienić poziomu poprawki po GenericAcl utworzeniu wystąpienia klasy.The revision level cannot be changed after an instance of the GenericAcl class has been created.

Dotyczy