GenericAcl.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Ta właściwość jest zawsze ustawiona na wartość false .This property is always set to false. Jest ona zaimplementowana, ponieważ jest wymagana do implementacji ICollection interfejsu.It is implemented only because it is required for the implementation of the ICollection interface.

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zawsze wartość false.Always false.

Implementuje

Dotyczy