GenericAcl.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca nowe wystąpienie AceEnumerator rzutowania klasy jako wystąpienie IEnumerator interfejsu.Returns a new instance of the AceEnumerator class cast as an instance of the IEnumerator interface.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Nowy AceEnumerator obiekt, Rzutowanie jako wystąpienia IEnumerator interfejsu.A new AceEnumerator object, cast as an instance of the IEnumerator interface.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy GenericAcl wystąpienie jest rzutowane do IEnumerable interfejsu.It can be used only when the GenericAcl instance is cast to an IEnumerable interface.

Dotyczy