CodeAccessPermission.RevertAll Metoda

Definicja

Powoduje, że wszystkie poprzednie zastąpienia bieżącej ramki zostaną usunięte i nie będą już obowiązywały.Causes all previous overrides for the current frame to be removed and no longer in effect.

public:
 static void RevertAll();
public static void RevertAll ();
[System.Diagnostics.Conditional("FEATURE_MONO_CAS")]
public static void RevertAll ();
static member RevertAll : unit -> unit
Public Shared Sub RevertAll ()
Atrybuty

Wyjątki

Brak wcześniejszych Assert(), Deny()lub PermitOnly() dla bieżącej ramki.There is no previous Assert(), Deny(), or PermitOnly() for the current frame.

Uwagi

W przypadku braku zastąpień (Assert, Denylub PermitOnly) dla bieżącej ramki zostanie zgłoszony ExecutionEngineException.If there are no overrides (Assert, Deny, or PermitOnly) for the current frame, an ExecutionEngineException is thrown.

Dotyczy