CodeAccessPermission.ToString Metoda

Definicja

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu dla bieżącego obiektu uprawnienia.Creates and returns a string representation of the current permission object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

Reprezentacja ciągu bieżącego obiektu uprawnień.A string representation of the current permission object.

Uwagi

Ta metoda jest przydatna w debugowaniu, gdy konieczne jest wyświetlenie uprawnienia jako ciągu.This method is useful in debugging when you need to display the permission as a string.

Dotyczy