HashAlgorithm Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HashAlgorithm klasy.Initializes a new instance of the HashAlgorithm class.

protected:
 HashAlgorithm();
protected HashAlgorithm ();
Protected Sub New ()

Uwagi

Nie można utworzyć wystąpienia klasy abstrakcyjnej.You cannot create an instance of an abstract class. Kod aplikacji tworzy nowe wystąpienie klasy pochodnej.Application code creates a new instance of a derived class.

Dotyczy