HashAlgorithm.CanTransformMultipleBlocks Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera wartość wskazującą, czy można przekształcać wiele bloków.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether multiple blocks can be transformed.

public:
 virtual property bool CanTransformMultipleBlocks { bool get(); };
public virtual bool CanTransformMultipleBlocks { get; }
member this.CanTransformMultipleBlocks : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanTransformMultipleBlocks As Boolean

Wartość właściwości

true, czy można przekształcać wiele bloków; w przeciwnym razie false.true if multiple blocks can be transformed; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy