HashAlgorithm.HashFinal HashAlgorithm.HashFinal HashAlgorithm.HashFinal HashAlgorithm.HashFinal Method

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, kończy obliczenia skrótu po ostatnim przetwarzaniu danych przez obiekt strumienia kryptograficznego.When overridden in a derived class, finalizes the hash computation after the last data is processed by the cryptographic stream object.

protected:
 abstract cli::array <System::Byte> ^ HashFinal();
protected abstract byte[] HashFinal ();
abstract member HashFinal : unit -> byte[]
Protected MustOverride Function HashFinal () As Byte()

Zwraca

Byte[]

Obliczony kod skrótu.The computed hash code.

Uwagi

Ta metoda kończy wszelkie częściowe obliczenia i zwraca poprawną wartość skrótu strumienia danych.This method finalizes any partial computation and returns the correct hash value for the data stream.

Dotyczy