HashAlgorithm.InputBlockSize Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera rozmiar bloku danych wejściowych.When overridden in a derived class, gets the input block size.

public:
 virtual property int InputBlockSize { int get(); };
public virtual int InputBlockSize { get; }
member this.InputBlockSize : int
Public Overridable ReadOnly Property InputBlockSize As Integer

Wartość właściwości

Rozmiar bloku danych wejściowych.The input block size.

Implementuje

Uwagi

O ile nie zostanie zastąpiona, ta właściwość zwraca wartość 1.Unless overridden, this property returns the value 1.

Dotyczy