HashAlgorithm.TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32) Metoda

Definicja

Próbuje obliczyć wartość skrótu dla określonej tablicy bajtów.Attempts to compute the hash value for the specified byte array.

public:
 bool TryComputeHash(ReadOnlySpan<System::Byte> source, Span<System::Byte> destination, [Runtime::InteropServices::Out] int % bytesWritten);
public bool TryComputeHash (ReadOnlySpan<byte> source, Span<byte> destination, out int bytesWritten);
member this.TryComputeHash : ReadOnlySpan<byte> * Span<byte> * int -> bool
Public Function TryComputeHash (source As ReadOnlySpan(Of Byte), destination As Span(Of Byte), ByRef bytesWritten As Integer) As Boolean

Parametry

source
ReadOnlySpan<Byte>

Dane wejściowe do obliczenia kodu skrótu dla.The input to compute the hash code for.

destination
Span<Byte>

Bufor, w którym ma zostać odebrana wartość skrótu.The buffer to receive the hash value.

bytesWritten
Int32

Gdy ta metoda zwraca, łączną liczbę bajtów zapisanych do destination.When this method returns, the total number of bytes written into destination. Ten parametr jest traktowany jako niezainicjowany.This parameter is treated as uninitialized.

Zwraca

true, jeśli destination jest wystarczająco długi, aby otrzymać wartość skrótu; w przeciwnym razie false.true if destination is long enough to receive the hash value; otherwise, false.

Dotyczy