SignerInfo.DigestAlgorithm Właściwość

Definicja

DigestAlgorithmWłaściwość pobiera Oid obiekt, który reprezentuje algorytm wyznaczania wartości skrótu używany w obliczeniach sygnatur.The DigestAlgorithm property retrieves the Oid object that represents the hash algorithm used in the computation of the signatures.

public:
 property System::Security::Cryptography::Oid ^ DigestAlgorithm { System::Security::Cryptography::Oid ^ get(); };
public System.Security.Cryptography.Oid DigestAlgorithm { get; }
member this.DigestAlgorithm : System.Security.Cryptography.Oid
Public ReadOnly Property DigestAlgorithm As Oid

Wartość właściwości

Oid

OidObiekt, który reprezentuje algorytm wyznaczania wartości skrótu używany z podpisem.An Oid object that represents the hash algorithm used with the signature.

Dotyczy

Zobacz też