SignerInfoCollection.Count Właściwość

Definicja

CountWłaściwość pobiera liczbę elementów w SignerInfoCollection kolekcji.The Count property retrieves the number of items in the SignerInfoCollection collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Wartość int, która reprezentuje liczbę elementów w kolekcji.An int value that represents the number of items in the collection.

Implementuje

Dotyczy