SignerInfoCollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

IsSynchronizedWłaściwość umożliwia pobranie informacji o tym, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany, czy wątek bezpieczny.The IsSynchronized property retrieves whether access to the collection is synchronized, or thread safe. Ta właściwość zawsze zwraca wartość false , co oznacza, że kolekcja nie jest bezpieczna wątkowo.This property always returns false, which means the collection is not thread safe.

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

BooleanWartość false , co oznacza, że kolekcja nie jest bezpieczna wątkowo.A Boolean value of false, which means the collection is not thread safe.

Implementuje

Dotyczy