SHA256 SHA256 SHA256 Constructor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie SHA256.Initializes a new instance of SHA256.

public:
 SHA256();
public SHA256 ();
Public Sub New ()

Uwagi

Nie można utworzyć wystąpienia klasy abstrakcyjnej.You cannot create an instance of an abstract class. Kod aplikacji Utwórz nowe wystąpienie klasy pochodnej.Application code create a new instance of a derived class.

Dotyczy

Zobacz też