TrustManagerUIContext Wyliczenie

Definicja

Określa typ interfejsu użytkownika, który ma być używany przez Menedżera zaufania na potrzeby podejmowania decyzji dotyczących zaufania.Specifies the type of user interface (UI) the trust manager should use for trust decisions.

public enum class TrustManagerUIContext
public enum TrustManagerUIContext
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum TrustManagerUIContext
type TrustManagerUIContext = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type TrustManagerUIContext = 
Public Enum TrustManagerUIContext
Dziedziczenie
TrustManagerUIContext
Atrybuty

Pola

Install 0

Interfejs użytkownika instalacji.An Install UI.

Run 2

Interfejs użytkownika uruchomienia.A Run UI.

Upgrade 1

Interfejs użytkownika uaktualniania.An Upgrade UI.

Uwagi

Ta flaga jest przeznaczona do użycia jako zalecenie dla Menedżera zaufania.This flag is intended to be used as a recommendation to the trust manager. Menedżer zaufania może użyć dowolnego interfejsu użytkownika, który jest określany jako odpowiedni dla okna dialogowego.The trust manager can use whichever UI it determines to be appropriate for the dialog.

Dotyczy