SecurityCriticalScope Wyliczenie

Definicja

Przestroga

SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.

Określa zakres SecurityCriticalAttribute .Specifies the scope of a SecurityCriticalAttribute.

public enum class SecurityCriticalScope
[System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")]
public enum SecurityCriticalScope
public enum SecurityCriticalScope
[<System.Obsolete("SecurityCriticalScope is only used for .NET 2.0 transparency compatibility.")>]
type SecurityCriticalScope = 
type SecurityCriticalScope = 
Public Enum SecurityCriticalScope
Dziedziczenie
SecurityCriticalScope
Atrybuty

Pola

Everything 1

Ten atrybut ma zastosowanie do całego kodu, który następuje po nim.The attribute applies to all code that follows it.

Explicit 0

Ten atrybut ma zastosowanie tylko do bezpośredniego elementu docelowego.The attribute applies only to the immediate target.

Uwagi

Kod krytyczny dla zabezpieczeń to dowolny kod chroniący poufne zasoby i udostępniający brokerowi dostęp do zasobu do niezaufanego lub częściowo zaufanego kodu przez wykonywanie niezbędnych podniesienia uprawnień.Security-critical code is any code that protects sensitive resources and exposes brokered access to the resource to untrusted or partially trusted code by performing the necessary elevation of privilege operations.

Dotyczy