SequencePosition.GetObject Metoda

Definicja

Zwraca część tego obiektu SequencePosition .Returns the object part of this SequencePosition.

public:
 System::Object ^ GetObject();
public object? GetObject ();
public object GetObject ();
member this.GetObject : unit -> obj
Public Function GetObject () As Object

Zwraca

Object

Część obiektu tego położenia sekwencji.The object part of this sequence position.

Dotyczy