SecurityBindingElement.CanBuildChannelFactory<TChannel>(BindingContext) Metoda

Definicja

Określa, czy można skompilować fabrykę kanałów określonego typu.Determines whether a channel factory of the specified type can be built.

public:
generic <typename TChannel>
 override bool CanBuildChannelFactory(System::ServiceModel::Channels::BindingContext ^ context);
public override bool CanBuildChannelFactory<TChannel> (System.ServiceModel.Channels.BindingContext context);
override this.CanBuildChannelFactory : System.ServiceModel.Channels.BindingContext -> bool
Public Overrides Function CanBuildChannelFactory(Of TChannel) (context As BindingContext) As Boolean

Parametry typu

TChannel

Typ fabryki kanałów.The type of channel factory.

Parametry

Zwraca

Boolean

true Jeśli można skompilować fabrykę kanałów określonego typu; w przeciwnym razie false .true if a channel factory of the specified type can be built; otherwise, false.

Wyjątki

context to null.context is null.

Uwagi

Należy wywołać tę metodę przed podjęciem próby utworzenia fabryki kanałów.You should call this method before trying to create a channel factory.

Dotyczy