SecurityBindingElement.CreateUserNameForCertificateBindingElement Metoda

Definicja

Tworzy element symetrycznego powiązania zabezpieczeń, który jest skonfigurowany tak, aby wymagał uwierzytelniania klienta opartego na nazwie użytkownika i hasła oraz uwierzytelniania serwera opartego na certyfikacie.Creates a symmetric security binding element that is configured to require user name- and password-based client authentication and certificate-based server authentication. Utworzony element powiązania wymaga, aby klient został skonfigurowany przy użyciu certyfikatu usługi poza pasmem przed otwarciem kanału komunikacyjnego z usługą.The created binding element requires the client to be configured with a service certificate that is out-of-band before opening a communication channel with a service.

public:
 static System::ServiceModel::Channels::SymmetricSecurityBindingElement ^ CreateUserNameForCertificateBindingElement();
public static System.ServiceModel.Channels.SymmetricSecurityBindingElement CreateUserNameForCertificateBindingElement ();
static member CreateUserNameForCertificateBindingElement : unit -> System.ServiceModel.Channels.SymmetricSecurityBindingElement
Public Shared Function CreateUserNameForCertificateBindingElement () As SymmetricSecurityBindingElement

Zwraca

SymmetricSecurityBindingElement

Obiekt SymmetricSecurityBindingElement.A SymmetricSecurityBindingElement object.

Uwagi

Certyfikat serwera musi być skonfigurowany poza pasmem na kliencie.The server certificate must be configured out of band at the client.

Dotyczy