SecurityBindingElement.EnableUnsecuredResponse Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy funkcja WCF może wysyłać i odbierać niezabezpieczone odpowiedzi na zabezpieczone żądania.Gets or sets a value that indicates whether WCF can send and receive unsecured responses to secured requests.

public:
 property bool EnableUnsecuredResponse { bool get(); void set(bool value); };
public bool EnableUnsecuredResponse { get; set; }
member this.EnableUnsecuredResponse : bool with get, set
Public Property EnableUnsecuredResponse As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli funkcja WCF może wysyłać i odbierać niezabezpieczone odpowiedzi na zabezpieczone żądania; w przeciwnym razie false .true if WCF can send and receive unsecured responses to secured requests; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Dotyczy