SecurityBindingElement.MessageSecurityVersion Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wersję zabezpieczeń wiadomości.Gets or sets the message security version.

public:
 property System::ServiceModel::MessageSecurityVersion ^ MessageSecurityVersion { System::ServiceModel::MessageSecurityVersion ^ get(); void set(System::ServiceModel::MessageSecurityVersion ^ value); };
public System.ServiceModel.MessageSecurityVersion MessageSecurityVersion { get; set; }
member this.MessageSecurityVersion : System.ServiceModel.MessageSecurityVersion with get, set
Public Property MessageSecurityVersion As MessageSecurityVersion

Wartość właściwości

MessageSecurityVersion

MessageSecurityVersionObiekt, który reprezentuje wersję zabezpieczeń wiadomości.The MessageSecurityVersion object that represents the message security version.

Wyjątki

set z wartością null.set with a null value.

Uwagi

MessageSecurityVersionZawiera wiele właściwości, które określają numery wersji różnych specyfikacji zabezpieczeń używanych podczas zabezpieczania komunikatów wymienianych w kanale.The MessageSecurityVersion contains numerous properties that specify version numbers of different security specifications used when securing messages exchanged on the channel.

Uwaga

Po SecurityBindingElement utworzeniu obiektu ta właściwość jest niezmienna.Once a SecurityBindingElement object is created, this property is immutable. Wywołanie set go nie zmienia.Calling set on it does not change it.

Dotyczy