SecurityBindingElement.SetIssuerBindingContextIfRequired(SecurityTokenParameters, BindingContext) Metoda

Definicja

Ustawia klucz dla właściwości wymagania tokenu, którego wartość jest BindingContext używana do komunikowania się z podmiotem wystawiającym, jeśli jest to wymagane dla wystawionego tokenu.Sets the key for the token requirement property whose value is the BindingContext used to talk to the issuing party if the requirement is for an issued token.

protected:
 static void SetIssuerBindingContextIfRequired(System::ServiceModel::Security::Tokens::SecurityTokenParameters ^ parameters, System::ServiceModel::Channels::BindingContext ^ issuerBindingContext);
protected static void SetIssuerBindingContextIfRequired (System.ServiceModel.Security.Tokens.SecurityTokenParameters parameters, System.ServiceModel.Channels.BindingContext issuerBindingContext);
static member SetIssuerBindingContextIfRequired : System.ServiceModel.Security.Tokens.SecurityTokenParameters * System.ServiceModel.Channels.BindingContext -> unit
Protected Shared Sub SetIssuerBindingContextIfRequired (parameters As SecurityTokenParameters, issuerBindingContext As BindingContext)

Parametry

issuerBindingContext
BindingContext

BindingContextObiekt reprezentujący klucz dla właściwości wymagania tokenu, którego wartością jest BindingContext używany do komunikowania się z podmiotem wystawiającym.The BindingContext object that represents the key for the token requirement property whose value is the BindingContext used to talk to the issuing party.

Uwagi

Zarezerwowane do użycia przez system.Reserved for system use.

Dotyczy