ClientBase<TChannel>.Close Metoda

Definicja

Powoduje, że ClientBase<TChannel> obiekt przechodzi od bieżącego stanu do stanu zamkniętego.Causes the ClientBase<TChannel> object to transition from its current state into the closed state.

public:
 void Close();
public:
 virtual void Close();
public void Close ();
member this.Close : unit -> unit
abstract member Close : unit -> unit
override this.Close : unit -> unit
Public Sub Close ()

Implementuje

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.For more information, see System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.

Dotyczy