NetNamedPipeBindingElement.TransactionFlow Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość logiczną określającą, czy powiązanie obsługuje przepływy WS-Transactions.Gets or sets a Boolean value that specifies whether the binding supports flowing WS-Transactions.

public:
 property bool TransactionFlow { bool get(); void set(bool value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("transactionFlow", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
public bool TransactionFlow { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("transactionFlow", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
member this.TransactionFlow : bool with get, set
Public Property TransactionFlow As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli powiązanie obsługuje przepływy WS-Transactions; w przeciwnym razie false .true if the binding supports flowing WS-Transactions; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Atrybuty

Dotyczy