ServiceModelConfigurationElementCollection<ConfigurationElementType>.ElementName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę używaną do identyfikowania tej kolekcji elementów w pliku konfiguracji.Gets the name used to identify this collection of elements in the configuration file.

protected:
 virtual property System::String ^ ElementName { System::String ^ get(); };
protected override string ElementName { get; }
member this.ElementName : string
Protected Overrides ReadOnly Property ElementName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa używana do identyfikowania tej kolekcji elementów w pliku konfiguracji.The name used to identify this collection of elements in the configuration file.

Dotyczy