UdpBindingElement.MaxReceivedMessageSize Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość maksymalnego rozmiaru odebranej wiadomości w elemencie powiązania UDP.Gets or sets the value of the maximum received message size property in a UDP binding element.

public:
 property long MaxReceivedMessageSize { long get(); void set(long value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("maxReceivedMessageSize", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
[System.Configuration.LongValidator(MinValue=1)]
public long MaxReceivedMessageSize { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("maxReceivedMessageSize", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
[<System.Configuration.LongValidator(MinValue=1)>]
member this.MaxReceivedMessageSize : int64 with get, set
Public Property MaxReceivedMessageSize As Long

Wartość właściwości

Int64

Wartość maksymalnego rozmiaru odebranej wiadomości.The value of the maximum received message size property.

Atrybuty

Dotyczy