ContractDescription.Behaviors Właściwość

Definicja

Pobiera zachowania skojarzone z opisem kontraktu.

public:
 property System::Collections::Generic::KeyedByTypeCollection<System::ServiceModel::Description::IContractBehavior ^> ^ Behaviors { System::Collections::Generic::KeyedByTypeCollection<System::ServiceModel::Description::IContractBehavior ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.KeyedByTypeCollection<System.ServiceModel.Description.IContractBehavior> Behaviors { get; }
member this.Behaviors : System.Collections.Generic.KeyedByTypeCollection<System.ServiceModel.Description.IContractBehavior>
Public ReadOnly Property Behaviors As KeyedByTypeCollection(Of IContractBehavior)

Wartość właściwości

KeyedByTypeCollection<IContractBehavior>

IContractBehavior Typ KeyedByTypeCollection<TItem> skojarzony z opisem kontraktu.

Przykłady

KeyedByTypeCollection<IContractBehavior> behaviors = cd.Behaviors;
Console.WriteLine("\tDisplay all behaviors:");
foreach (IContractBehavior behavior in behaviors)
{
    Console.WriteLine("\t\t" + behavior.ToString());
}
Dim behaviors As KeyedByTypeCollection(Of IContractBehavior) = cd.Behaviors
Console.WriteLine(Constants.vbTab & "Display all behaviors:")
For Each behavior As IContractBehavior In behaviors
    Console.WriteLine(Constants.vbTab + Constants.vbTab + CType(behavior, Object).ToString())
Next behavior

Dotyczy