ContractDescription.SessionMode Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy sesja jest wymagana przez kontrakt.

public:
 property System::ServiceModel::SessionMode SessionMode { System::ServiceModel::SessionMode get(); void set(System::ServiceModel::SessionMode value); };
public System.ServiceModel.SessionMode SessionMode { get; set; }
member this.SessionMode : System.ServiceModel.SessionMode with get, set
Public Property SessionMode As SessionMode

Wartość właściwości

SessionMode

Określa SessionMode obsługę niezawodnych sesji, których wymaga lub obsługuje kontrakt.

Przykłady

SessionMode sm = cd.SessionMode;
Console.WriteLine("\tSessionMode: {0}", sm.ToString());
Dim sm As SessionMode = cd.SessionMode
Console.WriteLine(Constants.vbTab & "SessionMode: {0}", sm.ToString())

Uwagi

Niezawodna sesja to sposób korelowania zestawu komunikatów wymienianych między co najmniej dwoma punktami końcowymi (przy użyciu specyfikacji WS-ReliableMessaging ) w celu zapewnienia niezawodności połączenia.

Dotyczy