ServiceMetadataExtension.Metadata Właściwość

Definicja

Pobiera metadane usługi w czasie wykonywania.Gets the service's metadata at runtime.

public:
 property System::ServiceModel::Description::MetadataSet ^ Metadata { System::ServiceModel::Description::MetadataSet ^ get(); };
public System.ServiceModel.Description.MetadataSet Metadata { get; }
member this.Metadata : System.ServiceModel.Description.MetadataSet
Public ReadOnly Property Metadata As MetadataSet

Wartość właściwości

MetadataSet

MetadataSetObiekt, który zawiera metadane usługi w czasie wykonywania.A MetadataSet object that contains the service's metadata at runtime.


Zmiany w zwracanej kolekcji są odzwierciedlone w kolejnych żądaniach dotyczących metadanych usługi.Changes in the returned collection are reflected in subsequent requests for the service metadata.

Dotyczy