OperationFormatUse Wyliczenie

Definicja

Określa format wiadomości.Determines the format of the message.

public enum class OperationFormatUse
public enum OperationFormatUse
type OperationFormatUse = 
Public Enum OperationFormatUse
Dziedziczenie
OperationFormatUse

Pola

Encoded 1

Oznacza, że schematy w języku WSDL są specyfikacjami abstrakcyjnymi, które są kodowane zgodnie z regułami znalezionymi w sekcji SOAP 1,1 sekcja 5.Implies that the schemas in the WSDL are abstract specifications that are encoded according to the rules found in SOAP 1.1 section 5.

Literal 0

Oznacza, że komunikat jest wystąpieniem literału schematu w języku WSDL.Implies that the message is a literal instance of the schema in the WSDL.

Przykłady

Poniższy kod przedstawia sposób korzystania z tego wyliczenia.The following code shows how to use this enumeration.

[ServiceContract(Namespace="http://Microsoft.ServiceModel.Samples"),
XmlSerializerFormat(Style = OperationFormatStyle.Rpc,
                 Use = OperationFormatUse.Encoded)]
public interface IUseAndStyleCalculator
{
  [OperationContract]
  double Add(double n1, double n2);
  [OperationContract]
  double Subtract(double n1, double n2);
  [OperationContract]
  double Multiply(double n1, double n2);
  [OperationContract]
  double Divide(double n1, double n2);
}
<ServiceContract(Namespace:="http://Microsoft.ServiceModel.Samples"), _
XmlSerializerFormat(Style:=OperationFormatStyle.Rpc, _
          Use:=OperationFormatUse.Encoded)> _
Public Interface IUseAndStyleCalculator

  <OperationContract()> _
  Function Add(ByVal n1 As Double, ByVal n2 As Double) As Double

  <OperationContract()> _
  Function Subtract(ByVal n1 As Double, ByVal n2 As Double) As Double

  <OperationContract()> _
  Function Multiply(ByVal n1 As Double, ByVal n2 As Double) As Double

  <OperationContract()> _
  Function Divide(ByVal n1 As Double, ByVal n2 As Double) As Double

End Interface

Uwagi

Wartość domyślna to Literal.The default value is Literal. Literał oznacza, że komunikat jest wystąpieniem literału schematu w języku WSDL, jak pokazano w poniższym przykładzie dokumentu/literału.Literal means that the message is a literal instance of the schema in the WSDL as shown in the following Document/Literal example.

<Add xmlns="http://Microsoft.ServiceModel.Samples"> 
 <n1>100</n1> 
 <n2>15.99</n2> 
 </Add> 

Zakodowane oznacza, że schematy w języku WSDL są specyfikacjami abstrakcyjnymi, które są kodowane zgodnie z regułami znalezionymi w sekcji SOAP 1,1 sekcja 5.Encoded means that the schemas in the WSDL are abstract specifications that are encoded according to the rules found in SOAP 1.1 section 5. Poniżej znajduje się przykład RPC/Encoded.The following is an RPC/Encoded example.

<q1:Add xmlns:q1="http://Microsoft.ServiceModel.Samples"> 
 <n1 xsi:type="xsd:double" xmlns="">100</n1> 
 <n2 xsi:type="xsd:double" xmlns="">15.99</n2> 
 </q1:Add> 

Użyj, System.ServiceModel.XmlSerializerFormatAttribute Aby ustawić tę wartość.Use the System.ServiceModel.XmlSerializerFormatAttribute to set this value.

Dotyczy