ServiceBase.ServiceHandle Właściwość

Definicja

Pobiera uchwyt kontroli usługi dla usługi.Gets the service control handle for the service.

protected:
 property IntPtr ServiceHandle { IntPtr get(); };
protected IntPtr ServiceHandle { get; }
member this.ServiceHandle : nativeint
Protected ReadOnly Property ServiceHandle As IntPtr

Wartość właściwości

IntPtr

IntPtrStruktura, która zawiera uchwyt kontroli usługi dla usługi.An IntPtr structure that contains the service control handle for the service.

Uwagi

Uchwyt kontroli usług służy do komunikowania się z menedżerem sterowania usługami (SCM).The service control handle is used to communicate with the Service Control Manager (SCM). Uchwyt może służyć do aktualizowania informacji o stanie Menedżera kontroli usług dla usługi wywołującej za pomocą funkcji niezarządzanej SetServiceStatus .The handle can be used to update the service control manager's status information for the calling service using the unmanaged SetServiceStatus function.

Dotyczy