Single.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToDouble(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToDouble(IFormatProvider).

 virtual double System.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDouble;
double IConvertible.ToDouble (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDouble : IFormatProvider -> double
override this.System.IConvertible.ToDouble : IFormatProvider -> double
Function ToDouble (provider As IFormatProvider) As Double Implements IConvertible.ToDouble

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Double

Wartość bieżącego wystąpienia, konwertowana na Double .The value of the current instance, converted to a Double.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Single wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the Single instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToDouble(Single) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToDouble(Single) method.

Dotyczy