Single.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToInt32(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToInt32(IFormatProvider).

 virtual int System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt32;
int IConvertible.ToInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt32 : IFormatProvider -> int
override this.System.IConvertible.ToInt32 : IFormatProvider -> int
Function ToInt32 (provider As IFormatProvider) As Integer Implements IConvertible.ToInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Int32

Wartość bieżącego wystąpienia, konwertowana na Int32 .The value of the current instance, converted to an Int32.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Single wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the Single instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToInt32(Single) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToInt32(Single) method.

Dotyczy