Single.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToUInt64(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToUInt64(IFormatProvider).

 virtual System::UInt64 System.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt64;
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
override this.System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
override this.System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
Function ToUInt64 (provider As IFormatProvider) As ULong Implements IConvertible.ToUInt64

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

UInt64

Wartość bieżącego wystąpienia, konwertowana na UInt64 .The value of the current instance, converted to a UInt64.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy Single wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the Single instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToUInt64(Single) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt64(Single) method.

Dotyczy