Span<T>.CopyTo(Span<T>) Metoda

Definicja

Kopiuje zawartość tego Span<T> do Span<T>docelowej.Copies the contents of this Span<T> into a destination Span<T>.

public:
 void CopyTo(Span<T> destination);
public void CopyTo (Span<T> destination);
member this.CopyTo : Span<'T> -> unit
Public Sub CopyTo (destination As Span(Of T))

Parametry

destination
Span<T>

Obiekt docelowy Span<T>.The destination Span<T> object.

Wyjątki

destination jest krótszy niż Span<T>źródłowa.destination is shorter than the source Span<T>.

Uwagi

Ta metoda kopiuje wszystkie source do destination nawet wtedy, gdy source i destination nakładają się.This method copies all of source to destination even if source and destination overlap.

Dotyczy