Span<T>.Empty Właściwość

Definicja

Zwraca pusty obiekt Span<T>.Returns an empty Span<T> object.

public:
 static property Span<T> Empty { Span<T> get(); };
public static Span<T> Empty { get; }
member this.Empty : Span<'T>
Public Shared ReadOnly Property Empty As Span(Of T)

Wartość właściwości

Pusty obiekt Span<T>.An empty Span<T> object.

Dotyczy