Span<T>.GetHashCode Metoda

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

public:
 override int GetHashCode();
[System.Obsolete("GetHashCode() on Span will always throw an exception.")]
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Wywołania tej metody zawsze generują NotSupportedException.Calls to this method always throw a NotSupportedException.

Atrybuty

Wyjątki

Wywołania tej metody nie są obsługiwane.Calls to this method are not supported.

Dotyczy