Span<T>.GetPinnableReference Metoda

Definicja

Zwraca odwołanie do elementu Span<T> przy indeksie równym zero.Returns a reference to the element of the Span<T> at index zero.

public:
 T % GetPinnableReference();
public T GetPinnableReference ();
member this.GetPinnableReference : unit -> 
Public Function GetPinnableReference () As T

Zwraca

T@

Odwołanie do elementu Span<T> pod indeksem zero lub null, jeśli IsEmpty jest true.A reference to the element of the Span<T> at index zero, or null if IsEmpty is true.

Uwagi

Metoda GetPinnableReference zwraca strukturę ref.The GetPinnableReference method returns a ref struct. Może służyć do przypinania Span<T> w pamięci.It can be used for pinning a Span<T> in memory. Jest to wymagane do obsługi Span<T> w ramach ustalonej instrukcji.It is required to support the use of a Span<T> within a fixed statement.

Dotyczy