Span<T>.IsEmpty Właściwość

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżący Span<T> jest pusty.Returns a value that indicates whether the current Span<T> is empty.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli bieżący zakres jest pusty; w przeciwnym razie false.true if the current span is empty; otherwise, false.

Dotyczy