Span<T>.Equality(Span<T>, Span<T>) Operator

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy dwa obiekty Span<T> są równe.Returns a value that indicates whether two Span<T> objects are equal.

public:
 static bool operator ==(Span<T> left, Span<T> right);
public static bool operator == (Span<T> left, Span<T> right);
static member ( = ) : Span<'T> * Span<'T> -> bool
Public Shared Operator == (left As Span(Of T), right As Span(Of T)) As Boolean

Parametry

left
Span<T>

Pierwszy zakres do porównania.The first span to compare.

right
Span<T>

Drugi zakres do porównania.The second span to compare.

Zwraca

Wartość true, jeśli dwa obiekty Span<T> są takie same, w przeciwnym razie wartość false.true if the two Span<T> objects are equal; otherwise, false.

Uwagi

Dwa obiekty Span<T> są równe, jeśli mają taką samą długość i odpowiadające im elementy left i right wskazują tę samą pamięć.Two Span<T> objects are equal if they have the same length and the corresponding elements of left and right point to the same memory. Należy zauważyć, że test pod kątem równości nie próbuje określić, czy zawartość jest równa.Note that the test for equality does not attempt to determine whether the contents are equal.

Dotyczy