Span<T>.Inequality(Span<T>, Span<T>) Operator

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy dwa Span<T> obiekty nie są równe.Returns a value that indicates whether two Span<T> objects are not equal.

public:
 static bool operator !=(Span<T> left, Span<T> right);
public static bool operator != (Span<T> left, Span<T> right);
static member op_Inequality : Span<'T> * Span<'T> -> bool
Public Shared Operator != (left As Span(Of T), right As Span(Of T)) As Boolean

Parametry

left
Span<T>

Pierwszy zakres do porównania.The first span to compare.

right
Span<T>

Drugi zakres do porównania.The second span to compare.

Zwraca

Wartość true, jeśli dwa obiekty Span<T> nie są takie same, w przeciwnym razie wartość false.true if the two Span<T> objects are not equal; otherwise, false.

Uwagi

Dwa obiekty Span<T> są równe, jeśli mają różne długości lub jeśli odpowiadające im elementy left i right nie wskazują tej samej pamięci.Two Span<T> objects are equal if they have different lengths or if the corresponding elements of left and right do not point to the same memory.

Dotyczy