String.Implicit(String to ReadOnlySpan<Char>) Operator

Definicja

Definiuje niejawną konwersję danego ciągu na zakres tylko do odczytu.Defines an implicit conversion of a given string to a read-only span of characters.

public:
 static operator ReadOnlySpan<char>(System::String ^ value);
public static implicit operator ReadOnlySpan<char> (string? value);
public static implicit operator ReadOnlySpan<char> (string value);
static member op_Implicit : string -> ReadOnlySpan<char>
Public Shared Widening Operator CType (value As String) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

value
String

Ciąg do niejawnej konwersji.A string to implicitly convert.

Zwraca

ReadOnlySpan<Char>

Nowy zakres tylko do odczytu znaków reprezentujący ciąg.A new read-only span of characters representing the string.

Dotyczy