String.IEnumerable<Char>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację bieżącego String obiektu.Returns an enumerator that iterates through the current String object.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<char> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<char>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<char>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<char> IEnumerable<char>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<char>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<char>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<char>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<char>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of Char) Implements IEnumerable(Of Char).GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator<Char>

Moduł wyliczający z jednoznacznie określonym typem, który może być używany do iteracji w bieżącym String obiekcie.A strongly-typed enumerator that can be used to iterate through the current String object.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy String wystąpienie jest rzutowane na IEnumerable<T> obiekt interfejsu.It can be used only when the String instance is cast to an IEnumerable<T> interface object. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz GetEnumerator metodę.For more information, see the GetEnumerator method.

Dotyczy